vanly 1474 -12
vannhan1975 1587 +12

Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

41 nước, 3 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua