vannhan1975 1599 -20
vanly 1462 +20

Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

113 nước, 10 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ