buss21 1826 +10
0902934388 1697 -10

Kiểu: Cờ tướng, 16/4/2024

68 nước, 8 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết