vannhan1975 1579 +14
Benvn 1526 -14

Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

62 nước, 8 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết