Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

19 nước, 2 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ