Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

41 nước, 6 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua