Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

62 nước, 4 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết