Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

53 nước, 3 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua