Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

77 nước, 8 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết