Kiểu: Cờ tướng, 16/4/2024

62 nước, 6 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết