Kiểu: Cờ tướng, 16/4/2024

53 nước, 6 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua