Kiểu: Cờ tướng, 16/4/2024

102 nước, 18 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết