Kiểu: Cờ tướng, 17/4/2024

100 nước, 19 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ