Kiểu: Cờ tướng, 17/4/2024

34 nước, 3 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua