phat68 1571 +21
0902934388 1680 -21

Kiểu: Cờ tướng, 17/4/2024

26 nước, 3 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết