0902934388 1659 +11
phat68 1592 -11

Kiểu: Cờ tướng, 17/4/2024

46 nước, 7 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ