IV65 1537 +14

Kiểu: Cờ tướng, 17/4/2024

28 nước, 4 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ