Kiểu: Cờ tướng, 17/4/2024

68 nước, 7 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ