NH1973 1567 -20

Kiểu: Cờ tướng, 17/4/2024

50 nước, 6 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua