NH1973 1547 +12

Kiểu: Cờ tướng, 17/4/2024

66 nước, 10 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ