Kiểu: Cờ tướng, 17/4/2024

34 nước, 5 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ