Kiểu: Cờ tướng, 17/4/2024

90 nước, 21 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ