Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

35 nước, 6 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ