tetdihoc 1480 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 18/4/2024

9 nước, 1 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ