Kiểu: Cờ tướng, 18/4/2024

80 nước, 10 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ