Kiểu: Cờ tướng, 18/4/2024

60 nước, 5 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ