Kiểu: Cờ tướng, 18/4/2024

42 nước, 7 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ