Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

18 nước, 2 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết