Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

21 nước, 3 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết