Kythuchien 1663 +19
tolehcm 1722 -19

Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

54 nước, 6 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết