Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

108 nước, 12 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết