Kiểu: Cờ tướng, 18/4/2024

44 nước, 4 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ