Duongst 1850 +16
chominhchoi 1842 -16

Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

32 nước, 3 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết