chominhchoi 1826 -16
Duongst 1866 +16

Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

101 nước, 15 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua