Duongst 1882 -21
123hong 1773 +21

Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

53 nước, 11 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua