Duongst 1861 +15
tinhdocusi 1846 -15

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

62 nước, 10 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết