Kiểu: Cờ tướng, 18/4/2024

85 nước, 13 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua