Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

76 nước, 16 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết