tetdihoc 1466 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 18/4/2024

25 nước, 2 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua