Kiểu: Cờ tướng, 19/4/2024

22 nước, 3 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ