Kiểu: Cờ tướng, 19/4/2024

69 nước, 12 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua