Duongst 1876 -16
Lahabana 1883 +16

Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

75 nước, 13 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua