Lahabana 1899 -16
Duongst 1860 +16

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

49 nước, 9 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết