Kiểu: Cờ tướng, 19/4/2024

113 nước, 23 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ