Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

56 nước, 16 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua