Kiểu: Cờ tướng, 19/4/2024

65 nước, 9 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ