Kiểu: Cờ tướng, 19/4/2024

75 nước, 9 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua