Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

44 nước, 7 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ