Kiểu: Cờ tướng, 19/4/2024

88 nước, 14 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua