tien 1493 -12

Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

62 nước, 5 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết